Christelijke boeken, muziek, films, kaarten & gifts

                                                                      

                                                                          

Veertig voorjaars dagen


tijd van inkeer
ontroering

tijd om te werken in de tuin
en na te denken

over mijn leven
wat kan ik ijken aan Jezus
leef ik in Zijn nabijheid

zoeken spitten

en snoeien
om  bloemen van genegenheid
en liefde op het spoor te komen 

aukje wijma

 

 Psalm 23 

Een psalm van David.
De HEERE is mijn herder, mij zal niets ontbreken.

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.
Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren.

Hij verkwikt mijne ziel;
Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns Naams wil.

Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods,     ik zou geen kwaad vreezen,
want Gij zijt met mij; uw stok en uw staf die vertroosten mij.

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders;
Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens;
en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.
 
Lenze L. Bouwers schreef op verzoek van de
Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren een artikel over Psalm 23 uit de Ravensteyn Bijbel
Ook over deze Psalm gaat 23PUNTNUL